Z myślą o zapewnieniu warunków bezpiecznego pobytu i nauki w szkole opracowaliśmy zasady, jakie obowiązują od 01 września br.  Liczymy na współpracę i zrozumienie wszystkich członków szkolnej społeczności. Chcemy w zdrowiu przetrwać ten trudny czas.

Prosimy o zapoznanie się z ustaleniami, które uwzględniają zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Edukacji Narodowej.

KOMUNIKAT Z DNIA 6 LISTOPADA

Szanowni Państwo Rodzice!

W związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 05 listopada 2020 r.  zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu  oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, od dnia 09 listopada 2020 r. klasy I-VIII przechodzą na organizację pracy z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. W związku z tym przyjmujemy następujące rozwiązania, które uwzględniają zarówno różne aspekty pracy zdalnej, jak też możliwości i potrzeby naszych uczniów:

 

Wszystkie zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne, w tym zajęcia pomocy psychologiczno-pedagogicznej, realizowane są z wykorzystaniem przyjętych w szkole metod i technik kształcenia na odległość.  Przypominam, że podstawę stanowią wirtualne spotkania rozpoczynające się w classroomach.

W trakcie zajęć wymagany jest kontakt audiowizualny (obraz i dźwięk) między uczniem a nauczycielem. Jeśli uczniowie nie będą mieli możliwości spełnienia tego warunków, umożliwimy im dostęp do sprzętu i łącza internetowego na terenie szkoły, w godzinach zgodnych z ich planem lekcji i zajęć dodatkowych. Niestety wyczerpaliśmy już możliwości użyczania sprzętu szkolnego na potrzeby edukacji w domu.

 

Możliwość udziału w zajęciach zdalnych realizowanych na terenie szkoły dla uczniów klas I-III oraz zajęcia opiekuńcze zapewnimy ponadto dzieciom pracowników medycznych lub innych służb zaangażowanych w walkę z epidemią.  O organizację takich zajęć należy wnioskować do dyrektora szkoły za pośrednictwem edziennika. 

 

Po zakończeniu kwarantanny zajęcia grupy przedszkolnej realizowane będą również stacjonarnie na terenie szkoły w godzinach ustalonych na początku roku szkolnego.

 

Zajęcia w klasach I-VIII odbywają się zgodnie z ustalonym jednolitym rozkładem lekcji i przerw:

1. 8.00 - 8.30

2. 8.40 - 9.10

3. 9.20 - 9.50

4. 10.00 - 10.30

5. 10.40 - 11.10

6. 11.20 - 11.50

7. 12.00 - 12.30

8. 12.40 - 13.10

9. 13.20 - 13.50

10. 14.00 - 14.30

Aby zapewnić Państwu i uczniom kontakt z nauczycielami od 9 listopada pozostają ono do Państwa dyspozycji co tydzień zgodnie z terminarzem ustalonym dla dyżurów pedagogicznych. Terminarz znajduje się tu: https://www.sp4.elk.edu.pl/koronawirus. O potrzebie kontaktu rodzic lub uczeń informują nauczyciela za pośrednictwem edziennika. Nauczyciel wyznaczając czas spotkania uwzględnia potrzebę poufności rozmów i przesyła link do spotkania.

 

Dla uczniów klas VIII uruchamiamy dodatkowe konsultacje z przedmiotów egzaminacyjnych. Będą one realizowane indywidualnie lub w małych grupach do 5 uczniów, na terenie szkoły lub w domu. Warunkiem uczestnictwa w konsultacjach jest wcześniejsze zgłoszenie przez edziennik i uzyskanie akceptacji nauczyciela.

 

W listopadzie tradycyjnie odbywają się konkursy przedmiotowe organizowane przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty. Są one ważne dla naszych uczniów, bo zdobyty tytuł laureata lub finalisty otwiera dostęp do wybranej szkoły. Umożliwimy naszym uczniom udział w tych konkursach na terenie szkoły. Terminarz konkursów ze wskazaniem sal, w których się odbywają będzie opublikowany na stronie szkoły.

 

Organizując ponownie edukację na odległość bazujemy na doświadczeniach minionego roku szkolnego. Dotyczy to zarówno strony technicznej pracy (classroomy, meet), jak też obowiązków statutowych. Nauczyciele mają obowiązek sprawdzania obecności oraz sprawdzania i oceniania wiedzy i umiejętności uczniów. Ponawiam zatem apel o stworzenie dzieciom warunków samodzielnego, nieograniczonego i niezakłóconego udziału w zajęciach, o zabezpieczenie sprzętu pozwalającego na wizualny kontakt (kamerka, głośniki i mikrofon) i współpracę z nauczycielami.

 

Wychowawcy klas podczas najbliższych spotkań z rodzicami omówią z Państwem szczegółowo zawarte w zarządzeniu rozwiązania organizacyjne.

 

Rozumiemy potrzebę czasowego ograniczenia bezpośrednich kontaktów wynikającą z troski o zdrowie naszych uczniów i ich środowiska rodzinnego a także pracowników szkoły. Przy Państwa współpracy i zrozumieniu specyfiki zadań stawianych przed uczniami, uda nam się z sukcesem realizować misję edukacyjną. Liczymy na Państwa pomoc.

 

Pozostaję do Państwa dyspozycji, Wanda Wojnowska - Dyrektor Szkoły

KOMUNIKAT Z DNIA 23 PAŹDZIERNIKA

Szanowni Rodzice!
Zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej z dniem 26 października przechodzimy na pracę zdalną w klasach IV-VIII. Nie jest to dla nas nowa sytuacja, więc wierzę, że szybko i efektywnie znajdziemy się ponownie w wirtualnej rzeczywistości. Zanim pojawi się rozporządzenie regulujące stan, jaki będzie obowiązywał od poniedziałku, chciałabym Państwa zapoznać z przyjętymi przez nas rozwiązaniami, licząc że są one tymczasowe. O ewentualnych zmianach będziemy informować.

1. W klasach I-III zajęcia stacjonarne realizowane są zgodnie z planem. Także pomoc psychologiczno-pedagogiczna w klasach I-III realizowana będzie zgodnie z planem stacjonarnie. Dzieci uczęszczające do świetlicy będą miały zapewnioną opiekę po lekcjach. Zapewnimy ograniczenie kontaktów z innymi uczniami korzystając z dostępnych, wolnych pomieszczeń w szkole. Dzieci korzystające z obiadów, będą miały zapewniony posiłek. Ponieważ zalecane jest przebywanie poza budynkiem, każdego dnia dzieci będą wychodziły na plac zabaw i boisko. Proszę zadbać, aby miały odpowiedni strój.

2. W klasach IV-VIII przechodzimy na tryb zdalny. Wracamy do znanych Państwu classroomów. Tam uczniowie znajdą linki do wideolekcji oraz materiałów i prac domowych. Godzina lekcji prowadzonej zdalnie trwa 30 minut. Zachowujemy obowiązujący stacjonarnie czas rozpoczynania lekcji (zgodnie z aktualnym rozkładem na stronie szkoły). Plan lekcji może ulec drobnym modyfikacjom, zwłaszcza w zakresie pracy grupowej. Proszę zwrócić na to uwagę. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w klasach IV-VIII realizowana będzie zdalnie dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Tymczasowo zawieszamy zajęcia pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej na podstawie opinii. Wyjątek stanowią zajęcia realizowane w ramach projektu "Uczeń z SP4..."

3. W klasach sportowych zawieszamy zajęcia wykraczające ponad podstawę programową, tj. ograniczamy do 4 godz. w-f (zdalnie) dla ucznia. Łączymy niektóre grupy (podgląd będzie w edzienniku).

4. Dla uczniów klas IV-VIII, którzy nie mają warunków edukacji zdalnej w domu (brak internetu), stworzymy możliwość udziału w zajęciach zdalnych w szkole, udostępniając stacjonarne stanowisko komputerowe.

Wszystkim Państwu przypominam, że do godz. 16.00 uczniowie mogą przebywać na ulicy wyłącznie w towarzystwie osoby dorosłej. Zasada ta nie obowiązuje: kiedy dziecko idzie do szkoły lub wraca z niej do domu, a także w weekendy i dni wolne od nauki.

Zachęcam Państwa do kontaktu z wychowawcami. Sama również pozostaję do Państwa dyspozycji, jeśli tylko mogę być pomocną. Chcę wierzyć, że sytuacja ma charakter przejściowy i nasze odpowiedzialne zachowanie znajdzie odzwierciedlenie w zmniejszonej liczbie zachorowań.
Wszystkim nam życzę nieustającego zdrowia, Wanda Wojnowska - Dyrektor Szkoły

DYŻURY PEDAGOGICZNE ONLINE

W związku z utrzymywaniem się stanu epidemicznego wprowadzamy od listopada możliwość wideorozmowy z nauczycielami.

Dyżury pedagogiczne realizowane są przez nauczycieli zdalnie w drugim tygodniu każdego miesiąca za pośrednictwem aplikacji MEET, do której rodzic otrzymuje link przed spotkaniem z nauczycielem.

Rodzic zainteresowany zdalnym spotkaniem powinien, co najmniej 1 dzień wcześniej, zgłosić chęć rozmowy przez edziennik. W informacji zwrotnej od nauczyciela otrzyma link do spotkania wraz ze szczegółowym terminem (godziny, minuty). Zapewni to każdemu zainteresowanemu komfort indywidualnej rozmowy. 

Prosimy o przestrzeganie ram czasowych przeznaczonych na spotkanie.

 

Terminy dyżurów:

2-6 listopada

7-11 grudnia

4-8 stycznia

8-12 lutego

8-12 marca

10-14 maja

7-11 czerwca

ZASADY ORGANIZACJI WYDAWANIA POSIŁKÓW W STOŁÓWCE

Uruchomiliśmy wirtualny gabinet medycyny szkolnej. Prowadzi go pielęgniarka -p. Anna Miller, która postara się udzielić odpowiedzi na Państwa pytania. 

Wirtualny gabinet służy również upowszechnianiu wiedzy na temat zapobiegania zarażeniom oraz zasad postępowania w sytuacjach podejrzenia zachorowania.  

Zachęcamy do kontaktu: 

© 2018 Szkoła Podstawowa nr 4 im. prof. Władysława Szafera w Ełku

  • YouTube Ikona społeczna
  • bip
  • w-facebook