Z myślą o zapewnieniu warunków bezpiecznego pobytu i nauki w szkole opracowaliśmy zasady, jakie obowiązują od 01 września br.  Liczymy na współpracę i zrozumienie wszystkich członków szkolnej społeczności. Chcemy w zdrowiu przetrwać ten trudny czas.

Prosimy o zapoznanie się z ustaleniami, które uwzględniają zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Edukacji Narodowej.

KOMUNIKAT Z DNIA 17 MARCA

Szanowni Państwo, zgodnie z zapowiedzią ministra zdrowia od poniedziałku 22 marca wszystkie klasy przechodzą w tryb edukacji zdalnej. Na terenie szkoły zapewniamy opiekę i zajęcia online dzieciom, których rodzice zaangażowani są w walkę z epidemią. W przypadku uczniów, którzy już korzystali z tej formy, nie wymaga to dodatkowego zgłoszenia. Na ewentualne pytania będę mogła odpowiedzieć, kiedy ukaże się właściwe rozporządzenie. 
Życzę wszystkim odporności na wirusa i proszę o wyrozumiałość i cierpliwość w znoszeniu niedogodności, jakie wiążą się ze zmianami. Z poważaniem, Wanda Wojnowska

KOMUNIKAT Z DNIA 10 MARCA

Szanowni Rodzice uczniów klas I-III!

W związku z narastającą falą zachorowań minister zdrowia poinformował o zaostrzeniu rygorów mających przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się epidemii na Warmii i Mazurach zdecydował o przejściu na system mieszany w organizowanej nauce w klasach I-III.  

Po zasięgnięciu Państwa opinii, przyjmujemy do realizacji wariant edukacji hybrydowej zakładający, że zajęcia w szkole odbywają się w systemie tygodniowym.

Od 15 do 19 marca zajęcia stacjonarne realizują klasy:  1a,1b,2a,2b,3a i 3b. W kolejnym tygodniu nastąpi zmiana i od 22 do 26 marca do szkoły przyjdą uczniowie z klas 1c,1d,2c,2d,3c,3d i 3e.

Zajęcia odbywają się zgodnie z planem zamieszczonym w edzienniku.

Będę Państwa informować na bieżąco o wszelkich zmianach wynikających z decyzji władz oświatowych. Zachęcam też do kontaktów z wychowawcami.

KOMUNIKAT Z DNIA 26 LUTEGO

Szanowni Państwo Rodzice i Nauczyciele!

Zgodnie z komunikatem rządowym od 27 lutego do 14 marca na terenie naszego województwa wprowadzone zostają ograniczenia mające przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się wirusa Covid-19. Z przykrością informuję, że zmuszeni jesteśmy zawiesić stacjonarne zajęcia prowadzone do dzisiaj w klasach I-III.

Jednocześnie informuję, że pozostałe zajęcia, w tym zajęcia przedszkolne, treningi w klasach sportowych, konsultacje przed egzaminem i zajęcia realizowane na podstawie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, odbywają się na dotychczasowych zasadach.

Zapewniamy możliwość udziału w zajęciach i opiekę uczniom klas I-III, których rodzice zaangażowani są w zwalczanie epidemii. Ci rodzice, którzy wcześniej korzystali z tej możliwości i chcieliby ją utrzymać, proszeni są o potwierdzenie chęci kontunuowania takiej formy organizacji. Rodzice, którzy wcześniej nie korzystali z tej możliwości a są uprawnieni do niej, powinni dostarczyć do sekretariatu zaświadczenie potwierdzające pracę w służbach medycznych lub innych zaangażowanych w zwalczanie epidemii.

Także uczniowie korzystający z dostępu do szkolnego internetu mogą znajdować się na terenie szkoły na dotychczasowych zasadach.

Będę Państwa informować o zmianach, kiedy ukaże się właściwe rozporządzenie Ministra Edukacji I Nauki.

Pozostaję do Państwa dyspozycji, Wanda Wojnowska - Dyrektor Szkoły

KONSULTACJE PRZED EGZAMINEM

1. Konsultacje dla uczniów przystępujących do egzaminu ósmoklasisty organizują na terenie szkoły nauczyciele języka polskiego, języka angielskiego i matematyki uczący w klasach ósmych.

2. Celem konsultacji jest m.in. pomoc w przygotowaniu do egzaminu ósmoklasisty, wyjaśnienie niezrozumiałych partii materiału, usystematyzowanie materiału, możliwość poprawienia oceny, rozwój zainteresowań przedmiotowych realizowane w bezpośrednim kontakcie z uczniem.

3. Konsultacje są obowiązkowe dla każdego, wskazanego przez nauczyciela ucznia. Udział w konsultacjach jest podstawą do usprawiedliwienia nieobecności ucznia na innych zajęciach pozalekcyjnych.

4. Konsultacje w zakresie przedmiotów egzaminacyjnych organizowane są w wymiarze 1 godziny tygodniowo dla klasy z każdego z przedmiotów objętych egzaminem na zakończenie szkoły.

5. W konsultacjach uczestniczy nie mniej niż 1 i nie więcej niż 10 uczniów w warunkach ustalonego reżimu sanitarnego.

6. Konsultacje grupowe organizowane są wyłącznie dla uczniów jednego zespołu klasowego.

7. Po uzyskaniu zgody dyrektora w czasie przeznaczonym na konsultacje mogą być prowadzone badania wiadomości i umiejętności całych zespołów klasowych. Nauczyciel informuje o tym klasę z tygodniowym wyprzedzeniem poprzez właściwy wpis w edzienniku w zakładce „Sprawdziany”.

8. O terminie konsultacji i ich uczestnikach decyduje nauczyciel.

9. Przyjęty terminarz konsultacji organizowanych na terenie szkoły uwzględnia godziny zakończenia zajęć zdalnych w danej klasie i czas niezbędny na dotarcie ucznia do szkoły.

KOMUNIKAT Z DNIA 13 stycznia

Szanowni Państwo Rodzice!

18 stycznia wracają do szkoły najmłodsi uczniowie. Wszyscy na to czekamy. Wspólnie zadbamy, aby powrót dzieci do klas odbywał się w warunkach sprzyjających zachowaniu bezpieczeństwa sanitarnego. W związku z tym wprowadzamy tymczasowe zmiany w planach poszczególnych klas. Zmiany w planach pracy nauczycieli języków obcych, informatyki i religii mogły spowodować zmiany z planach klas IV-VIII. Proszę się z nimi zapoznać.

Zgodnie z wytycznymi Ministra Edukacji i Nauki oraz Głównego Inspektora Sanitarnego, dzieci realizują zajęcia w stałych grupach w salach lekcyjnych przypisanych tylko temu zespołowi. Wyjątek stanowi klasa komputerowa. Tu proszę o zabezpieczenie środków ochrony indywidualnej. Klasy I i III rozpoczynają zajęcia o godz. 7.45 a klasy II o godz. 8.00. Bardzo proszę o przestrzeganie terminów przyprowadzania dzieci do szkoły. Pozwoli to ograniczyć liczbę dzieci przebywających w tym samym czasie w szatni. Dla bezpieczeństwa, klasom przychodzącym na wspólną godzinę przypiszemy indywidualne szatnie (właściwe oznakowanie  dzieci znajdą na drzwiach szatni). Zajęcia wychowania fizycznego zostały tak rozłożone, aby na korytarzu lub w sali gimnastycznej przebywała w tym samym czasie tylko jedna klasa. 

Od 18 stycznia wznawiamy też na terenie szkoły opiekę świetlicy, wydawanie posiłków w stołówce i pomoc psychologiczno-pedagogiczną. Wszelkich informacji udzielą Państwu właściwi nauczyciele. 

Pozostaję do Państwa dyspozycji, Wanda Wojnowska - Dyrektor Szkoły

KOMUNIKAT Z DNIA 6 LISTOPADA

Szanowni Państwo Rodzice!

W związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 05 listopada 2020 r.  zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu  oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, od dnia 09 listopada 2020 r. klasy I-VIII przechodzą na organizację pracy z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. W związku z tym przyjmujemy następujące rozwiązania, które uwzględniają zarówno różne aspekty pracy zdalnej, jak też możliwości i potrzeby naszych uczniów:

 

Wszystkie zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne, w tym zajęcia pomocy psychologiczno-pedagogicznej, realizowane są z wykorzystaniem przyjętych w szkole metod i technik kształcenia na odległość.  Przypominam, że podstawę stanowią wirtualne spotkania rozpoczynające się w classroomach.

W trakcie zajęć wymagany jest kontakt audiowizualny (obraz i dźwięk) między uczniem a nauczycielem. Jeśli uczniowie nie będą mieli możliwości spełnienia tego warunków, umożliwimy im dostęp do sprzętu i łącza internetowego na terenie szkoły, w godzinach zgodnych z ich planem lekcji i zajęć dodatkowych. Niestety wyczerpaliśmy już możliwości użyczania sprzętu szkolnego na potrzeby edukacji w domu.

 

Możliwość udziału w zajęciach zdalnych realizowanych na terenie szkoły dla uczniów klas I-III oraz zajęcia opiekuńcze zapewnimy ponadto dzieciom pracowników medycznych lub innych służb zaangażowanych w walkę z epidemią.  O organizację takich zajęć należy wnioskować do dyrektora szkoły za pośrednictwem edziennika. 

 

Po zakończeniu kwarantanny zajęcia grupy przedszkolnej realizowane będą również stacjonarnie na terenie szkoły w godzinach ustalonych na początku roku szkolnego.

 

Zajęcia w klasach I-VIII odbywają się zgodnie z ustalonym jednolitym rozkładem lekcji i przerw:

1. 8.00 - 8.30

2. 8.40 - 9.10

3. 9.20 - 9.50

4. 10.00 - 10.30

5. 10.40 - 11.10

6. 11.20 - 11.50

7. 12.00 - 12.30

8. 12.40 - 13.10

9. 13.20 - 13.50

10. 14.00 - 14.30

Aby zapewnić Państwu i uczniom kontakt z nauczycielami od 9 listopada pozostają ono do Państwa dyspozycji co tydzień zgodnie z terminarzem ustalonym dla dyżurów pedagogicznych. Terminarz znajduje się tu: https://www.sp4.elk.edu.pl/koronawirus. O potrzebie kontaktu rodzic lub uczeń informują nauczyciela za pośrednictwem edziennika. Nauczyciel wyznaczając czas spotkania uwzględnia potrzebę poufności rozmów i przesyła link do spotkania.

 

Dla uczniów klas VIII uruchamiamy dodatkowe konsultacje z przedmiotów egzaminacyjnych. Będą one realizowane indywidualnie lub w małych grupach do 5 uczniów, na terenie szkoły lub w domu. Warunkiem uczestnictwa w konsultacjach jest wcześniejsze zgłoszenie przez edziennik i uzyskanie akceptacji nauczyciela.

 

W listopadzie tradycyjnie odbywają się konkursy przedmiotowe organizowane przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty. Są one ważne dla naszych uczniów, bo zdobyty tytuł laureata lub finalisty otwiera dostęp do wybranej szkoły. Umożliwimy naszym uczniom udział w tych konkursach na terenie szkoły. Terminarz konkursów ze wskazaniem sal, w których się odbywają będzie opublikowany na stronie szkoły.

 

Organizując ponownie edukację na odległość bazujemy na doświadczeniach minionego roku szkolnego. Dotyczy to zarówno strony technicznej pracy (classroomy, meet), jak też obowiązków statutowych. Nauczyciele mają obowiązek sprawdzania obecności oraz sprawdzania i oceniania wiedzy i umiejętności uczniów. Ponawiam zatem apel o stworzenie dzieciom warunków samodzielnego, nieograniczonego i niezakłóconego udziału w zajęciach, o zabezpieczenie sprzętu pozwalającego na wizualny kontakt (kamerka, głośniki i mikrofon) i współpracę z nauczycielami.

 

Wychowawcy klas podczas najbliższych spotkań z rodzicami omówią z Państwem szczegółowo zawarte w zarządzeniu rozwiązania organizacyjne.

 

Rozumiemy potrzebę czasowego ograniczenia bezpośrednich kontaktów wynikającą z troski o zdrowie naszych uczniów i ich środowiska rodzinnego a także pracowników szkoły. Przy Państwa współpracy i zrozumieniu specyfiki zadań stawianych przed uczniami, uda nam się z sukcesem realizować misję edukacyjną. Liczymy na Państwa pomoc.

 

Pozostaję do Państwa dyspozycji, Wanda Wojnowska - Dyrektor Szkoły

KOMUNIKAT Z DNIA 23 PAŹDZIERNIKA

Szanowni Rodzice!
Zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej z dniem 26 października przechodzimy na pracę zdalną w klasach IV-VIII. Nie jest to dla nas nowa sytuacja, więc wierzę, że szybko i efektywnie znajdziemy się ponownie w wirtualnej rzeczywistości. Zanim pojawi się rozporządzenie regulujące stan, jaki będzie obowiązywał od poniedziałku, chciałabym Państwa zapoznać z przyjętymi przez nas rozwiązaniami, licząc że są one tymczasowe. O ewentualnych zmianach będziemy informować.

1. W klasach I-III zajęcia stacjonarne realizowane są zgodnie z planem. Także pomoc psychologiczno-pedagogiczna w klasach I-III realizowana będzie zgodnie z planem stacjonarnie. Dzieci uczęszczające do świetlicy będą miały zapewnioną opiekę po lekcjach. Zapewnimy ograniczenie kontaktów z innymi uczniami korzystając z dostępnych, wolnych pomieszczeń w szkole. Dzieci korzystające z obiadów, będą miały zapewniony posiłek. Ponieważ zalecane jest przebywanie poza budynkiem, każdego dnia dzieci będą wychodziły na plac zabaw i boisko. Proszę zadbać, aby miały odpowiedni strój.

2. W klasach IV-VIII przechodzimy na tryb zdalny. Wracamy do znanych Państwu classroomów. Tam uczniowie znajdą linki do wideolekcji oraz materiałów i prac domowych. Godzina lekcji prowadzonej zdalnie trwa 30 minut. Zachowujemy obowiązujący stacjonarnie czas rozpoczynania lekcji (zgodnie z aktualnym rozkładem na stronie szkoły). Plan lekcji może ulec drobnym modyfikacjom, zwłaszcza w zakresie pracy grupowej. Proszę zwrócić na to uwagę. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w klasach IV-VIII realizowana będzie zdalnie dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Tymczasowo zawieszamy zajęcia pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej na podstawie opinii. Wyjątek stanowią zajęcia realizowane w ramach projektu "Uczeń z SP4..."

3. W klasach sportowych zawieszamy zajęcia wykraczające ponad podstawę programową, tj. ograniczamy do 4 godz. w-f (zdalnie) dla ucznia. Łączymy niektóre grupy (podgląd będzie w edzienniku).

4. Dla uczniów klas IV-VIII, którzy nie mają warunków edukacji zdalnej w domu (brak internetu), stworzymy możliwość udziału w zajęciach zdalnych w szkole, udostępniając stacjonarne stanowisko komputerowe.

Wszystkim Państwu przypominam, że do godz. 16.00 uczniowie mogą przebywać na ulicy wyłącznie w towarzystwie osoby dorosłej. Zasada ta nie obowiązuje: kiedy dziecko idzie do szkoły lub wraca z niej do domu, a także w weekendy i dni wolne od nauki.

Zachęcam Państwa do kontaktu z wychowawcami. Sama również pozostaję do Państwa dyspozycji, jeśli tylko mogę być pomocną. Chcę wierzyć, że sytuacja ma charakter przejściowy i nasze odpowiedzialne zachowanie znajdzie odzwierciedlenie w zmniejszonej liczbie zachorowań.
Wszystkim nam życzę nieustającego zdrowia, Wanda Wojnowska - Dyrektor Szkoły

DYŻURY PEDAGOGICZNE ONLINE

W związku z utrzymywaniem się stanu epidemicznego wprowadzamy od listopada możliwość wideorozmowy z nauczycielami.

Dyżury pedagogiczne realizowane są przez nauczycieli zdalnie w drugim tygodniu każdego miesiąca za pośrednictwem aplikacji MEET, do której rodzic otrzymuje link przed spotkaniem z nauczycielem.

Rodzic zainteresowany zdalnym spotkaniem powinien, co najmniej 1 dzień wcześniej, zgłosić chęć rozmowy przez edziennik. W informacji zwrotnej od nauczyciela otrzyma link do spotkania wraz ze szczegółowym terminem (godziny, minuty). Zapewni to każdemu zainteresowanemu komfort indywidualnej rozmowy. 

Prosimy o przestrzeganie ram czasowych przeznaczonych na spotkanie.

 

Terminy dyżurów:

2-6 listopada

7-11 grudnia

4-8 stycznia

8-12 lutego

8-12 marca

10-14 maja

7-11 czerwca

ZASADY ORGANIZACJI WYDAWANIA POSIŁKÓW W STOŁÓWCE

Uruchomiliśmy wirtualny gabinet medycyny szkolnej. Prowadzi go pielęgniarka -p. Anna Miller, która postara się udzielić odpowiedzi na Państwa pytania. 

Wirtualny gabinet służy również upowszechnianiu wiedzy na temat zapobiegania zarażeniom oraz zasad postępowania w sytuacjach podejrzenia zachorowania.  

Zachęcamy do kontaktu: