PRAWO SZKOLNE

Szkoła Podstawowa nr 4 im. prof. Władysława Szafera w Ełku działa zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem, którego podstawy stanowią:

  • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

  • ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

  • ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe

  • ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - przepisy wprowadzające Prawo oświatowe

  • ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela

Szczegółowe rozstrzygnięcia będące podstawą budowania tożsamości szkoły stanowią akty prawa wewnątrzszkolnego tworzone w ramach szkolnej autonomii.

Statut szkoły to taka szkolna konstytucja. Określa kompetencje organów szkoły, prawa i obowiązki, zasady organizacji klas i zajęć. Statut ujednolica zasady oceniania, przyjmowania uczniów do szkoły oraz wygląd jednolitego stroju szkolnego....

Program Wychowawczo-Profilaktyczny to zbiór zasad, norm i wartości istotnych dla społeczności naszej szkoły. Określono w nim priorytetowe kierunki działań wychowawczych, w oparciu o które organizowane jest życie codzienne szkoły. Program zawiera też informacje realizowanej profilaktyce właściwej dla rozpoznanych problemów środowiska szkoły.

Polityka bezpieczeństwa i instrukcja zarządzania systemem danych osobowych. W szkole realizowana jest polityka bezpieczeństwa chroniąca dane osobowe naszych uczniów i pracowników.

Regulamin uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych określa zasady i kryteria naboru uczniów na zajęcia, obowiązki uczestnika zajęć, sytuacje, w których uczeń może być skreślony z listy uczęszczających na zajęcia pozalekcyjne.

Wybrane regulaminy znaleźć można na stronie szkoły lub w czytelni. Zapraszamy do zapoznania się z nimi.