POMOC SZKOLE
Rada Rodziców 

Rada rodziców jest to demokratycznie wybrana grupa przedstawicieli rodziców wszystkich uczniów szkoły. Reprezentują oni ogół rodziców w kontaktach:

  • z innymi organami szkoły, np. radą pedagogiczną, dyrektorem, lub samorządem uczniowskim,

  • z instytucjami pozaszkolnymi, 

  • z radami rodziców z innych szkół.

 Dla właściwego funkcjonowania rady rodziców konieczne jest, aby działała ona jako autentyczny organ szkoły. Oznacza to, że:

  • rada rodziców jest organem autonomicznym, całkowicie niezależnym od rady pedagogicznej oraz dyrektora szkoły

  • ustala swoją strukturę organizacyjną, sposób pracy i podejmowania decyzji,

  • przekazuje informacje ogółowi rodziców o prowadzonych przez radę działaniach,

  • posiada własny budżet.

Budżet Rady Rodziców stanowią roczne wpłaty w wysokości ustalonej podczas zebrania w wysokości 50 zł od rodziny.

Wpłaty prosimy przekazywać na rachunek bankowy Rady Rodziców.

Rachunek dochodów własnych szkoły

Szkoła posiada rachunek dochodów własnych na który można dokonywać wpłat za obiady, wydawane duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych. Na rachunek ten przyjmujemy też dotacje celowe (np. wpłaty indywidualnych osób lub przedsiębiorstw na realizację określonych celów). 

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych "SKRZYDŁA"

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych "Skrzydła" jest organizacją pożytku publicznego. Powstało z myślą o wspieraniu działań szkoły, niesieniu pomocy uczniom i osobom dorosłym, które tej pomocy potrzebują. Stowarzyszenie organizuje doskonalenie zawodowe nauczycieli i aktywne formy wypoczynku zimowego i letniego dzieci. 

Zwracamy się z prośbą o przekazanie 1% podatku na działalność prowadzoną przez SIS"SKRZYDŁA" na rzecz naszej społeczności.

Numer KRS: 0000327656

Siedziba: 19-300 Ełk, ul. Prof. Władysława Szafera 2

Bank PKO BP

56 1020 4724 0000 3802 0075 9936

Bank Ochrony Środowiska oddział w Ełku:

31 1540 1072 2022 3478 6771 0001

Bank Ochrony Środowiska oddział w Ełku:

56 1540 1072 2022 5081 6941 0001