STOŁÓWKA SZKOLNA

Wnioski o objęcie dziecka posiłkiem przygotowywanym przez stołówkę szkolną wraz z zaświadczeniem o zatrudnieniu  należy składać do 27 sierpnia 2021 r.  

REGULAMIN KORZYSTANIA Z OBIADÓW W STOŁÓWCE SZKOLNEJ

 

  1. Z obiadu przygotowywanego przez stołówkę szkolną korzystają w pierwszej kolejności uczniowie spędzający w szkole ponad 5 godzin zegarowych, których rodzice pracują. 

  2. Zapisy na obiady dokonuje się wypełniając wniosek, który dostępny jest u dietetyka lub na stronie internetowej szkoły i dołączając do niego zaświadczenie/zaświadczenia o zatrudnieniu, jeśli warunek ten spełniają.

  3. Obiady wydawane są uczniom zgodnie z harmonogramem.

  4. Korzystający ze stołówki zobowiązani są do kulturalnego zachowania i podporządkowywania się poleceniom pracowników szkoły.

  5. Łamanie zasad zgodnego i kulturalnego współżycia może skutkować zawieszeniem w prawach do spożywania szkolnych obiadów. Decyzję podejmuje dyrektor na wniosek wychowawcy świetlicy lub pracownika stołówki.

  6. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do przestrzegania terminów płatności za obiady

  7. Wpłaty należy dokonywać do 10 dnia każdego miesiąca.

  8. Opłaty za obiady przyjmowane są tylko w formie przelewu bankowego  na rachunek: PKO BP 56102047240000380200759936

  9. W tytule przelewu należy umieścić następujące dane:

-     imię i nazwisko dziecka

-     aktualną klasę

-     miesiąc/rok

5.  Zgłoszenia nieobecności dziecka należy dokonać przez e-dziennik lub e-maila do dietetyka szkoły: dietetyksp4@wp.pl najpóźniej do godziny 8 rano pierwszego dnia absencji dziecka.

6.  Niezgłoszona nieobecność jest podstawą do odmowy dokonania odpisu za obiady.

7.  Zgłoszone nieobecności w danym miesiącu będą odpisane w miesiącu następnym. Wyjątek stanowi czerwiec ,gdzie odpisom podlegają nieobecności z maja i czerwca.

8.  Opłaty miesięczne należy wnosić zgodnie z informacją podaną na stronie internetowej szkoły lub informacją podaną przez dietetyka.

9.  W grudniu nie można opłacać obiadów za styczeń w związku z zakończeniem roku budżetowego.

10.  Niedotrzymywanie terminów opłat za obiady może skutkować pozbawieniem możliwości korzystania z obiadów.

11. Rezygnację z obiadów należy zgłaszać pisemnie przez e-dziennik lub e-maila do dietetyka szkoły: dietetyksp4@wp.pl.

NASZE ZASADY: