• sp4012

TYDZIEŃ EDUKACJI GLOBALNEJ 2020Przygotowania do TEG-u poprzedziła rada pedagogiczna, podczas której nauczyciele zapoznali się z hasłem i Celami Zrównoważonego Rozwoju. Obrano metody i formy organizacji TEG-u. Dla chętnych nauczycieli odbyło się dodatkowe szkolenie online, podczas którego przybliżono podstawy edukacji globalnej, dotychczas realizowane działania i efekty osiągane przez uczniów w SP4 w Ełku. Zdecydowano o planowaniu działań techniką „eduScrum” – nauczyciele przedmiotów zaproponowali cele i formy zajęć z uczniami. Zrealizowano je w dniach: 16-22 listopada 2020 r.

Uczniowie klas pierwszych zapoznali się z podstawowymi zależnościami globalnymi. Odkryli pochodzenie produktów, z którymi mają do czynienia na co dzień. Poznali zasady sprawiedliwego handlu. Obejrzeli film „Nela”, dzięki czemu dowiedzieli się wiele o pochodzeniu czekolady. Na języku angielskim w klasach pierwszych miało miejsce obejrzenie i omówienie historyjki „A tiger who came to tea”, pogadanka na temat pochodzenia herbaty , wprowadzenie wybranego słownictwa związanego z piciem herbaty (table, tea, cup, jug, cake, biscuit, sugar)

W klasach drugich rozmawiano o odpowiedzialnej konsumpcji. Odpowiedziano na pytanie o przyczyny marnotrawienia żywności i sposobach na ograniczanie odpadów w gospodarstwach domowych. Drugoklasiści wykonali plakat pod hasłem "Włącz myślenie, szanuj jedzenie".

Trzecioklasiści słuchali bajki „Po drugiej stronie gór”. Uczestniczyli w teatrzyku kamishibai, prezentacji o morzach i ocenach, doświadczeniu „świecąca meduza”, ćwiczeniach i grach interaktywnych. Wykonali zabawki z recyklingu w nawiązaniu do wysłuchanej bajki i pracę plastyczną „akwarium w pudełku”. Na angielskim obejrzeli i omówili historyjkę „Save the ocean”.

W nawiązaniu do Celu 14. Zrównoważonego Rozwoju uczniowie klas czwartych dyskutowali na temat bioróżnorodności w naturze i sztuce w ramach edukacji polonistycznej. Na lekcjach z wychowawcą rozwijali umiejętność ekspresji i autoprezentacji. Omówili pomysły dotyczące makiety „Życie na lądzie”. Praca twórcza dzieci była wynikiem analizy potrzeb planety i człowieka eksploatującego jej zasoby.

Klasy czwarte opracowały ,,Kodeks przemyślanych zakupów" - jak być świadomym e-konsumentem. Rozmawiały o tym, w jaki sposób zakupy wywierają wpływ na środowisko. Następnie wykonały prezentację. Zapoznały się z ekoznakami.

Piątoklasiści odbyli pogadankę o zmianach klimatycznych, obejrzeli film i na jego podstawie omówili przyczyny i skutki zmian klimatycznych. Podjęli polonistyczny warsztat pisania ogłoszenia o prelekcji pt. "Skutki zmian klimatycznych. Jak im przeciwdziałać?". W ramach języka angielskiego wyjaśnili słownictwo związane ze zmianami klimatu, konsekwencją tych zmian oraz sposobami dbania o środowisko naturalne. Wykonali kartę pracy 'Be Green' prezentującą czynności promujące proekologiczny styl życia. Na geografii zapoznali się ze zmianami obserwowanymi w przyrodzie, zebrali skojarzenia i wykonali schemat tworzenia się efektu cieplarnianego. Dowiedzieli się, w jaki sposób działalność człowieka przyczynia się do zmian klimatu, tworzyli mapę myśli dotyczącą skutków zmian klimatu. Na matematyce wykonali obliczenia w zadaniach z treściami ekologicznymi.

W klasach szóstych przeprowadzono lekcje w odniesieniu do 7. Celu Zrównoważonego Rozwoju: Czysta i dostępna energia. Na biologii uczniowie poszukiwali podstawowych informacji o energii Słońca, wiatru i wody. Przygotowali krzyżówki do dzielenia się własna wiedzą. Na geografii szóstoklasiści zdobyli podstawowe informacje o nieodnawialnych i odnawialnych źródłach energii. Poznali zagrożenia związane ze stosowaniem paliw kopalnych. Wykonali historyjkę obrazkową. Na matematyce podjęli obliczenia matematyczne w zadaniach z treścią o energii. Opracowali ponadto bank pomysłów na oszczędzanie energii w gospodarstwach domowych. Odbyły się warsztaty pisania wypowiedzi argumentacyjnej zachęcającej do korzystania z odnawialnych źródeł energii. Powstały materiały reklamowe: filmy, plakaty, ulotki i prezentacje. Na języku angielskim szóstoklasiści zapoznali się ze słownictwem dotyczącym źródeł energii. Dzieci wykonały plakat online, w którym wykazały się znajomością słownictwa.

Siódme klasy podjęły temat „Zdrowia i jakości życia”. Na chemii odbyła się rozmowa na temat zanieczyszczeń powietrza i tego, jak można zmniejszyć zanieczyszczenie atmosfery i emisje CO2. Za pomocą kalkulatora CO2 każdy uczeń wyliczył swój ślad węglowy. Uczniowie wykonali ankietę „Czy mój dom jest ekologiczny?”. Chętni przygotowali prezentacje multimedialną na temat „Zanieczyszczenie powietrza w Polsce i jego wpływ na zdrowie człowieka”. Na historii wyjaśniali przyczyny, zasięg i następstwa ekspansji kolonialnej państw europejskich w XIX wieku. Na lekcji geografii podjęli temat działań profilaktycznych wpływających na jakość naszego zdrowia. Omówili czynniki wpływające na podniesienie odporności organizmu. Odpowiedzieli na pytanie: Czym jest profilaktyka zdrowia?, jaki wpływ mamy na nasze zdrowie?, czy podjęte przez służby środki ostrożności służą zdrowiu i zabezpieczają nas przed Covidem? Stworzyli prezentację: Koronawirus, Sars -Co-V-2 i jego wpływ na organizm. Healthful Habit - how to remain healthy physically and mentally – było tematem języka angielskiego w klasach siódmych. Podczas angielskiego uczniowie wyjaśnili pojęcia zdrowia, odbyli rozmowę o ich zdrowych (bądź nie) nawyków. Obejrzeli filmik w języku angielskim o tym, co wpływa na nasze zdrowie i jakość życia. Podczas języka polskiego uczniowie przygotowywali się do wystąpienia publicznego: gromadzili informacje i argumentację , którą zaprezentowali online w szkolnej debacie Edukacji Globalnej 2020 „To nasz świat! Uczyńmy go lepszym”.

W klasach ósmych uwagę poświęcono celowi „Mniej nierówności”. Na religii przeprowadzono dyskusję o równości, która wynika z godności człowieka stworzonego na obraz i podobieństwo Boga. Na informatyce wykonano kolaż prezentujący ludzi z różnych środowisk, w różnym wieku, różnej płci, wyznania, rasie…. Zastosowano aplikacje online fotoramio i KIZOA, dzięki której powstał film o nierównościach występujących na świecie. Na geografii uczniowie odpowiedzieli na pytanie: Czym jest nierównośc płci?. Zanalizowano tekst powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Wskazano przykłady dyskryminacji. Omówiono portrety kobiet Polek, które osiągnęły światowy sukces. Na języku polskim przyjrzano się nierównym szansom rozwoju społeczeństw Globalnego Południa. Zwrócono uwagę na problem dostępu do dóbr takich jak edukacja, opieka zdrowotna, równość pra kobiet i mężczyzn… Podjęto pod dyskusję bieżące wydarzenia obserwowane w mediach na świecie wynikające z postawy nietolerancji i nieposzanowania różnic. Ósmoklasiści pisali przemówienia wzywające do postawy poszanowania praw człowieka, empatii. Odwoływali się w nich do pozycji literackich z kanonu lektur szkolnych. O wykluczeniu cyfrowym i bezrobociu, roli maszyn w życiu i rozwoju ludzkości rozmawiano na fizyce.

Obok zajęć lekcyjnych nauczyciele biblioteki przygotowali akcje promocji książek związanych z postawami człowieka wobec środowiska . W ramach edukacji filmowej zachęcali uczniów do obejrzenia filmów dotykających problemów globalnych. Na plastyce uczniowie wszystkich klas podejmowali próby ekspresji artystycznej wobec podejmowanych na lekcjach tematów globalnych, w tym zwłaszcza zagrożeń środowiska naturalnego.

Edukacja zdalna pozwoliła na wykorzystanie szeregu narzędzi multimedialnych do prezentacji zagadnień globalnych . Uczniowie wszystkich klas stosowali filmy i prezentacje, dokumenty WORD do ekspozycji zdobytych wiadomości, opinii i ekspresji artystycznej. Korzystali z licznych źródeł wiedzy i aplikacji ćwiczeniowych. Realizując cele z podstawy programowej przybliżali się do poznania Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Nauczyciele dzielili się opracowanymi scenariuszami i prezentacjami.

Efekty współpracy udostępniono na platformie ogólnopolskiej szkół realizujących edukacje globalną.

0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

© 2018 Szkoła Podstawowa nr 4 im. prof. Władysława Szafera w Ełku

  • YouTube Ikona społeczna
  • bip
  • w-facebook