Ełk, 23-05-2018 roku.

 

  Klauzula informacyjna dotycząca Administratora danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że:

 

Administratorem danych osobowych jest w Szkoła Podstawowa nr 4 im. prof. Władysława Szafera w Ełku.

 

Przedstawicielem Administratora jest Wanda Zofia Wojnowska, tel: 877326050, sekretariat@sp4.elk.pl

 

Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c ogólnego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

 

U administratora danych osobowych wyznaczony jest inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email: iod@rodo.elk.pl

 

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

 

Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub przyznania świadczeń socjalnych.

 

Każdemu którego dane są przetwarzane przysługuje prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody.

 

Każdemu którego dane są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

Wanda Wojnowska

Dyrektor Szkoły

Na podstawie Art. 11 Ustawy–z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781.), Administrator danych osobowych: Szkoła Podstawowa nr 4 im. prof. Władysława Szafera w Ełku, ul. prof. Władysława Szafera 2, 19-300 Ełk informuje iż inspektorem danych osobowych jest Pan Artur Dobkowski, kontakt do inspektora iod@rodo.elk.pl, z inspektorem można również się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora.

„Realizacja praw osób, których dane dotyczą”

„Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych związanych z Prawem Zamówień Publicznych