SYSTEM WARTOŚCI

Szkoła Podstawowa nr 4 im. prof. Władysława Szafera w Ełku w lokalnym środowisku postrzegana jest jako placówka oświatowa działająca na rzecz ekologii i zrównoważonego rozwoju. Realizując obowiązującą podstawę programową odwołujemy się do zagadnień środowiskowych właściwych dla regionu i naszego miasta. Prowadzona edukacja środowiskowa ma charakter interdyscyplinarny. Zagadnienia ekologiczne stanowią oś treściową wielu lekcji, przedmiotów, realizowanych projektów i działań blokowych. Naszym dążeniom daliśmy wyraz w misji. W jednym zdaniu zawarliśmy nasze ideały i pasję, z jaką pracujemy: 

Misją Szkoły Podstawowej nr 4 im. prof. Władysława Szafera w Ełku jest zapewnienie warunków do takiego kształcenia umiejętności i postaw naszych uczniów, aby potrafili wykorzystać je w dalszym etapie nauki i byli wrażliwi na potrzeby drugiego człowieka i środowiska.

Szkoła Podstawowa nr 4 im. prof. Władysława Szafera w Ełku funkcjonuje w oparciu o autorski program nauczania kładąc nacisk na edukację środowiskową i prozdrowotną uczniów, co poprzez poznanie najbliższego otoczenia umożliwi im zrozumienie świata i rządzących nim praw. Program szkoły ukierunkowany jest na potrzeby dziecka, jego środowiska rodzinnego i lokalnego. Zapewnia dobre przygotowanie ucznia do następnego etapu kształcenia a jednocześnie jest podatny na modyfikacje umożliwiające wprowadzanie innowacji i eksperymentów pedagogicznych. Jednolity system oceniania uwzględniający zaangażowanie i wkład pracy ucznia wspiera jego rozwój i jest akceptowany przez wszystkie środowiska szkolne. Jasny i spójny program wychowawczy poprzez konsekwentnie realizowany system oddziaływań kształtuje pożądane zachowania, u podstaw których znajdują się powszechnie akceptowane zasady moralne. Każde dziecko ma zapewnione warunki rozwoju umiejętności i postaw, które są niezbędne w dalszym etapie nauki i kształtują wrażliwość na potrzeby drugiego człowieka i środowiska. Sprzyja temu mała liczebność klas szkolnych i preferowane aktywne metody pracy. Podejmowane przez szkołę  działania umożliwiają uczniom odkrywanie świata i ich miejsca w świecie w sposób niekonwencjonalny, wieloaspektowy i twórczy, tworząc zintegrowany obraz rzeczywistości. Realizację tego zapewnia funkcjonowanie klas autorskich, indywidualne podejście do każdego dziecka oraz przyjazna atmosfera oparta na wzajemnej akceptacji. Bezpieczne warunki rozwoju psychicznego i fizycznego oraz duża różnorodność zajęć pozalekcyjnych sprawiają, że uczeń jest zadowolony i ma satysfakcję z pobytu w szkole.  Nietypowa dla instytucji oświatowej aranżacja wnętrz z dużą ilością zieleni pogłębiają uczucie bezpieczeństwa i sprawiają, że uczeń chętnie tu przebywa. Osiągane sukcesy w pracy dydaktyczno-wychowawczej są wynikiem zaangażowania wysoko wykwalifikowanej, doświadczonej i kompetentnej kadry pedagogicznej, świadomej realizowanej misji i otwartej na potrzeby ucznia. Współdziała ona ze środowiskiem rodzinnym dziecka w zakresie wychowania i różnych sfer rozwoju, podejmując inicjatywy integrujące środowisko lokalne i współpracując z instytucjami i organizacjami, których działania statutowe są zbieżne lub zbliżone. Rodzice aktywnie uczestniczą w życiu szkoły. Są partnerami we wszystkich podejmowanych działaniach. Współtworzą prawo szkolne i programy, wspomagają ich realizację oraz prezentują osiągnięcia. Na ich życzenie organizowane są nowe formy zajęć, w tym nauka języków obcych. Przedstawiciele wszystkich środowisk szkolnych mają prawo decydowania o obliczu szkoły i podejmowanych inicjatywach poprzez skupiające ich autonomiczne organizacje wewnątrzszkolne. Realizacja zadań szkoły możliwa jest dzięki odpowiedniej bazie materialnej: doskonale wyposażonym pracowniom, nowoczesnym pomocom dydaktycznym, dostępowi do współczesnych źródeł wiedzy i poznania.

Nasz Patron

Profesor Władysław Szafer został wskazany na Patrona szkoły w 1994 r. w referendum przeprowadzonym w środowisku nauczycieli, uczniów i ich rodziców. Wybór ten był potwierdzeniem, że troska o środowisko jest naszą wspólną wartością. 

Nasza historia

Historia naszej szkoły zaczęła się dawno temu w budynku przy ulicy Szkolnej nad rzeką Ełk. Dzisiaj nie ma już tego budynku. Mało kto pamięta to miejsce. My jesteśmy i kontynuujemy dzieło nauczycieli, którzy przed nami pracowali na dobre imię szkoły.